Kampanjom “Oni uče od nas” započela realizacija trogodišnjeg projekta “Danas djeca, sutra roditelji” – Program za djecu iz porodica sa višestrukim problemima

PR kampanjom pod sloganom “ONI UČE OD NAS”, koju provodi Agencija Colosseum i Udruženje Radio Kameleon, je započela realizacija trogodišnjeg projekta “Danas djeca, sutra roditelji”. Projekat realizira nevladina organizacija TALDi, Tuzla u partnerstvu sa Kinderpostzegels uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije kroz Matra program i usmjeren je na poboljšanje položaja i razvoj novih mogućnosti za djecu iz porodica sa višestrukim problemima.
Broj porodica sa višestrukim problemima u BiH je u stalnom porastu uslijed posljedica loše socio-ekonomske situacije i nagomilanih društvenih problema. Odrastanje u takvim porodicama snažno doprinosi riziku da djeca postanu žrtve. Ugrožen je kvalitet njihovog življenja, narušeno samopouzdanje i otežana njihova integracija u društvo.
Kampanja koja se provodi na nivou BiH bi trebala rezultirati boljim razumijevanjem ovog društvenog problema i njegovih posljedica, koje predstavljaju opasnost za društvo u cjelini i kreirati pretpostavke za učešće javnosti i institucija sistema u akcijama adekvatnog i blagovremenog djelovanja.
Projektom je osiguran fond za podršku nevladinim organizacijama u procesu uspostavljanja i rada 6 dnevnih centara u Bosni i Hercegovini, koji će obezbjeđivati visoko kvalitetnu podršku za djecu i educirati ih o prikladnim modelima društvenog ponašanja, nudeći im šansu za budućnost. Ključni kriteriji za podršku nevladinim organizacijama će pored ranijih iskustava i referenci u radu sa djecom iz rizičnih kategorija, biti i osiguran lokalni doprinos aktivnostima rada centra.

Pored finansijske podrške uspostavljanju i radu centara, posebno značajne aktivnosti koje će se provoditi tokom projekta će biti usmjerene na:
• edukativno-informativne konsultacije u procesu uspostave, organizacionog i institucionalnog jačanja rada centara i realizaciju serijala treninga za profesionalno osoblje od strane stručnjaka iz Holandije, Poljske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i treninga za volontere u svakom od centara;
• Stvaranje pretpostavki za buduću održivost rada centara, između ostalog i uspostavljanjem kontakata i bratimljenjem sa školama u Holandiji, u čemu će holandski partner imati ključnu ulogu;
• organizaciju seminara, u cilju razmjene iskustava između predstavnika centara za djecu iz BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije i prezentaciju primjera dobre prakse.
Sve vrijeme realizacije projekta, poseban fokus će biti na osiguranje rada centara i nakon tri godine finansiranja, uz mogućnost replikacije modela centra i u drugim dijelovima BiH, jer analiza problema jasno ukazuje na činjenicu da je broj djece iz porodica sa višestrukim problemima u stalnom porastu i u pitanju je na žalost trend koji ima značajnu vjerovatnoću kontinuiteta i u narednim godinama.

 

Posted in Vijesti.