Statut

«Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih Prava i Demokratije»

Tuzla, jul 2003. godine

 

Na osnovu člana 10 i 11. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Sl. glasnik BiH» br. 32/01), Skupština Udruženja «Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokratije» iz Tuzle, dana 01. 07. 2003. godine donosi

 

 

S  T  A  T  U  T

 

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim Statutom se utvrđuje :

 

 • osnivač Udruženja,
 • naziv Udruženja,
 • sjedište i područje djelovanja Udruženja,
 • osnovni programski ciljevi i zadaci Udruženja,
 • postupak za primanje i isključivanje članova,
 • organizovanost, prava, dužnosti i odgovornosti članova,
 • organi uprave i njihova ovlaštenja, način biranja organa uprave, kvorum i pravila glasanja, zastupanje i predstavljanje Udruženja, pravni status,
 • visina osnivačkog uloga i način finansiranja djelatnosti,
 • amblem (zaštitni znak) Udruženja,
 • pravila za ostvarivanje, korištenje i raspoređivanje sredstava Udruženja, kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem sredstava,
 • oblici povezivanja udruženja sa drugim subjektima,
 • javnost rada,
 • postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih opštih akata,
 • prestanak rada i druga pitanja od značaja za organizovanje i rad Udruženja.

 

Član 2.

 

Udruženje koje se osniva je nestranačko udruženje koje se osniva i djeluje na načelima humanosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i dobrovoljnosti, kao nevladina organizacija (u daljem tekstu: Udruženje).

 

II OSNIVAČI UDRUŽENJA

 

Član 3.

 

Osnivač Udruženja je:

 

01- Radio Kameleon Tuzla

 

 

 


III NAZIV, SJEDIŠTE I DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA

Član 4.

 1. Naziv Udruženja, koje ima status pravnog lica glasi:

«Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokratije»;

«Радио Камелеон – Отворена Мрежа Људских Права и Демократије»

«Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokracije»;

«Radio Kameleon – Open Human Rights and Democracy Network».

 

Udruženje ima svoj žiro i devizni račun.

 

Član 5.

 

Sjedište Udruženja: Tuzla, ul. Milana Jovanovića 6.

 

Član 6.

 

Udruženje ima status pravnog lica, od momenta upisa u registar udruženja kod nadležnog ministarstva i djeluje na području Bosne i Hercegovine, bez razlike na vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost i političko opredjeljenje.

Radi efikasnijeg obavljanja poslova, udruženje po potrebi može imati urede i u drugim mjestima, o čemu će nadležni organ Udruženja donijeti konkretnu odluku.

Djelatnost ureda ne može biti u suprotnosti s djelatnostima Udruženja.

Nadležni organ udruženja će imenovati osobu odgovornu za rad i ovlaštenu za predstavljanje ureda.

 

IV PRAVNI STATUS, PEČAT I ŠTAMBILJ UDRUŽENJA

Član 7.

 

Danom upisa u sudski registar Udruženja kod nadležnog ministarstva, Udruženje «Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokratije» stiče svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proističu iz Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija , kao i drugih zakona i odluke o osnivanju.

Udruženje kao pravno lice ravnopravno je sa drugim pravnim licima u Bosni i Hercegovini, samostalno u svom radu i raspolaganju svojim sredstvima, a ograničeno jedino u pogledu svog funkcionisanja kao kao udruženja građana i neprofitne organizacije.

 

Član 8.

 

«Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije» ima svoj pečat i štambilj.

Pečat ima standardni oblik promjera 30 mm, sa upisanim nazivom Udruženja na bosanskom i na engleskom jeziku saglasno rješenju nadležnog Ministarstva.

Štambilj Udruženja je standardnog formata i oblika sa ispisanim nazivom Udruženja, brojem, datumom i crticama za upisivanje broja i datuma. U vršenju svoje djelatnosti «Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih Prava i Demokratije» dužna je isticati svoj naziv i znak.

 

 

AMBLEM – ZAŠTITNI ZNAK

Član 9.

 

Udruženje može imati svoj amblem, odnosno zaštitni znak.

Zaštitni znak Udruženja mora grafički ili stilistički upućivati na naziv Udruženja, te po mogućnosti na njegove glavne ciljeve.

Osnivači Udruženja su ovlašteni za usvajanje amblema, odnosno zaštitnog znaka udruženja, koje će se utvrditi posebnom odlukom.

 

V CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

 

Član 10.

 

Udruženje okuplja, podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih proklamiranih ciljeve i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je i osnovano.

 

Član 11.

 

Programski ciljevi, zadaci i djelatnost Udruženja su:

 

 • animiranje drugih građana i grupa građana za pomoć ugroženim   kategorijama stanovništva,
 • obuka članstva za pomoć ugroženim kategorijama stanovništva,
 • razvoj interaktivnih web aplikacija i baze podataka o raseljenim i izbjeglim osobama,
 • organizovanje pomoći socijalno najugroženijim dijelovima stanovništva,
 • podrška razvoja demokratije i zaštite ljudskih prava u zemljama Istočne Evrope,
 • podrška i pomoć u zaštiti i unaprijeđenju životne okoline,
 • podrška i pomoć prilikom podizanja svijesti o civilnom društvu i demokratizaciji društva putem javnih debata, seminara, okruglih stolova i radionica,
 • podrška i promocija nadarenih učenika i studenata,
 • vršenje svih oblika komunikacijskih, transportnih i drugih usluga za potrebe pojedinaca i organizacije koje vrše humanitarnu djelatnost,
 • afirmacija članstva kroz organizovanje seminara, okruglih stolova, savjetovanja, medijskih nastupa, a sve u cilju kvalitetnijeg življenja ugroženih kategorija stanovništva,
 • organizovanje i razvijanje svih vidova edukacije i vaspitno obrazovnih djelatnosti,
 • povezivanje obitelji, izbjeglica i raseljenih lica,
 • izgradnja ili finansiranje ustanova za pružanje usluga ugroženim kategorijama stanovništva,
 • poklanjanje vlastitog ili od drugih fizičkih i pravnih lica prikupljenog novca i roba neposrednim korisnicima humanitarne pomoći,
 • vođenje evidencije o članovima udruženja, nagradama i drugim priznanjima za aktivan rad i doprinos u ostvarenju programskih ciljeva udruženja,
 • saradnja sa svim državnim organima, obrazovnim institucijama, humanitarnim organizacijama i donatorima u cilju prikupljanja sredstava za realizaciju programskih ciljeva Udruženja

 

 

 

 

Član 12.

 

«Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokratije» je neprofitabilna organizacija.

Udruženje upravlja donacijama, subvencijama i drugim novčanim i materijalnim sredstvima obezbijeđenim od donatora ili drugih institucija i privatnih lica.

 

 

VI ČLANSTVO UDRUŽENJA, PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

 

Član 13.

 

Udruženju «Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih prava i Demokratije» mogu pristupiti građani koji su po svojoj profesionalnoj vokaciji, odnosno po svom angažmanu opredijeljeni i zainteresovani za rad na humanitarnoj osnovi u cilju pomoći i realizovanju programa Udruženja.

Udruženje može imati i članove – pravna lica.

Članovi Udruženja su međusobno ravnopravni.

Fizička lica kao članovi Udruženja učestvuju u radu i obavljaju svoje aktivnosti neposredno, a pravna lica kao članovi učestvuju u radu i aktivnostima preko svojih ovlaštenih predstavnika.

 

Član 14.

 

Članovi udruženja ne mogu biti:

 

–          lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane javnog istupanja, dok ta zabrana traje,

–          lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, kao i za krivična djela preuzeta po osnovu međunarodnih konvencija,

–          lica protiv kojih se vodi krivični postupak za krivična djela iz prethodne alineje (danom stupanja na snagu optužnog akta),

–          lica kojima je izricana kazna isključenja ili neka disciplinska mjera kod drugih dobrotvornih organizacija.

 

Član 15.

 

Stupanje u članstvo je dobrovoljno i vrši se na dobrovoljnoj osnovi, ako su ispunjeni uslovi za prijem u članstvo.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu.

Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva i izdaje mu se članska karta.

Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana udruženja građana i sadrži kratke naznake prava i obaveza člana udruženja.

 

Član 16.

 

Udruženje može imati slijedeće kategorije članstva:

 

1)    aktivne,

2)    počasne i

3)    pomažuće.

 

 

Član 17.

 

Aktivni članovi Udruženja su:

 

–          lica koja aktivno rade u Udruženju ili obavljaju stručne i administrativne poslove u Udruženju,

–          lica koja imaju svojstvo funkcionera, odnosno koja aktivno vrše povjerene dužnosti u organima uprave i radnim tijelima organa uprave Udruženja.

 

Član 18.

 

Počasni član Udruženja je lice koje Skupština Udruženja izabere za počasnog člana zbog naročitih zasluga za razvoj Udruženja.

 

Član 19.

 

Pomažući članovi Udruženja su građani i pravna lica koja prilozima i donacijama pomažu rad i aktivnosti Udruženja u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Član 20.

 

Aktivni članovi Udruženja vrše povjerene funkcije, odnosno poslove i zadatke, po pravilu, besplatno.

Pojedinim aktivnim članovima Udruženje, nadležni organ uprave može odrediti nagradu, na osnovu kriterija utvrđenih posebnim Pravilnikom.

 

Član 21.

 

Upravni odbor odlučuje o primanju novih članova i prestanku članstva.

 

Član 22.

 

Članstvo u Udruženju prestaje:

 

a)    istupanjem,

b)    brisanjem i

c)    isključenjem

d)    prestankom rada Udruženja

e)    smrću člana Udruženja

 

Član 23.

 

Svaki član može slobodno istupiti iz članstva pismenom obaviješću o istupanju.

 

Član 24.

 

Brisanje iz evidencije vrši se kada član iz neopravdanih razloga zanemaruje vršenje svojih dužnosti, ili kada aktivni član promjeni mjesto prebivališta i nastani se izvan područja djelovanja Udruženja.

Prestankom rada Udruženja prestaje članstvo u Udruženju svih članova Udruženja a samim tim i njihova prava i dužnosti koja proizilaze iz članstva.

Smrću člana Udruženja njegova prava i obaveze u Udruženju ne prijenose se na njegove nasljednike.

 

 

 

Član 25.

 

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član teže povrijedi temeljne principe rada Udruženja ili statutarne odredbe, ili ako grubo narušava interese Udruženja.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruženja.

Isključenje iz Udruženja povlači za sobom i opoziv tog člana ukoliko je izabran na određenu funkciju člana kolegijalnog tijela ili predstavnika Udruženja.

 

 Član 26.

 

Prigovor protiv odluke o isključenju iz Udruženja može se podnijeti u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

O prigovoru odlučuje Skupština Udruženja.

Odluka Skupštine po prigovoru je konačna.

 

Član 27.

 

Dužnosti članova Udruženja su:

 

 1. da učestvuju u aktivnostima Udruženja i u radu organa i tijela Udruženja u koje su birani,
 2. da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove u vezi sa humanitarnim radom i aktivnostima,
 3. da propagiraju djelatnosti Udruženja, a posebno značaj njenog djelovanja,
 4. da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i poštuju odluke kolegijalnih organa kao i predsjednika Udruženja.

 

Član 28.

 

Prava članova Udruženja su:

 

 1. da biraju organe Udruženja i da budu birani u te organe,
 2. da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe za rješavanje određenih pitanja,
 3. da učestvuju u radu i aktivnostima Udruženja,
 4. da prate rad organa upravljanja, da ukazuju na nedostatke u radu organa upravljanja i da pokreću inicijativu za rješavanje pitanja koja su od interesa za Udruženje,
 5. da budu redovno informisani o radu Udruženja i njenih organa,
 6. da u zaštiti svojih prava kod državnih organa, privrednih subjekata i drugih organizacija koriste pomoć «Radio Kameleon Fondacija»

 

Član 29.

 

Odgovornosti članova Udruženja su:

 

 1. javna kritika za neizvršavanje svojih dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja pri čemu nije nastala materijalna šteta za Udruženje veća od 1000 KM,
 2. opomena pred isključenje za višekratno ponavljanje radnje iz stava 1. ovog člana,
 3. isključenje iz Udruženja, u slučaju da član teže povrijedi statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno nanese štetu Udruženju veću od 1000 KM.

 

 


VII ORGANI UPRAVLJANJA, PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

 

Član 30.

 

Organi Udruženja su:

 

 1. Skupština svih članova,
 2. Upravni odbor Udruženja,
 3. Izvršni direktor Udruženja.

 

 

Skupština Udruženja

 

Član 31.

 

Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja i nju čine svi članovi Udruženja.

 

Član 32.

 

Skupština Udruženja održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje (redovna godišnja skupština).

Skupština može biti po svojoj prirodi: osnivačka, izborna, redovna i vanredna skupština.

Osnivačka skupština održava se na početku rada Udruženja i svrha joj je definisanje programskih ciljeva i usvajanje temeljnih osnivačkih akata.

Izborna skupština Udruženja održava se svake dvije godine, izuzev ukoliko to izmjenama i dopunama statuta, usljed potrebe usaglašavanja sa zakonom, ne bude na drugi način uređeno.

Redovna skupština ima za cilj kontrolu rada organa upravljanja, kontrolu efikasnosti i izvršenja postavljenih programskih ciljeva, te usvajanje izvještaja o radu.

Vanredna skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u Udruženju, ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

 

Skupštinu saziva Izvršni direktor Udruženja

 

Osnivač je dužan sazvati skupštinu:

–          na zahtjev Upravnog odbora,

–          na zahtjev 1/3 aktivnih članova Udruženja koji pristupe udruženju,

–          na zahtjev nadležnog državnog organa koji vrši upravni nadzor nad radom Udruženja.

 

Član 33.

 

Radom Skupštine rukovodi Izvršni direktor, izabran na početku rada Skupštine.

Skupština redovno imenuje i zapisničara.

 

Član 34.

 

Skupština punovažno odlučuje kada skupštini prisustvuje više od polovine aktivnih članova.

 

Skupština donosi slijedeće akte:

–          statut i pravilnike,

–          preporuke i instrukcije i

–          odluke i zaključke.

Akti Skupštine donose se većinom glasova članova koji prisustvuju Skupštini, ukoliko statutom Udruženja nije predviđeno da se za donošenje određenih akata traži kvalifikovana većina.

 

Glasanje na Skupštini je javno, ukoliko se na samoj Skupštini ne utvrdi tajni način glasanja.

 

Član 35.

 

U radu Skupštine, bez prava odlučivanja, mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Udruženje ostvaruje saradnju i predstavnici državnih organa.

 

Član 36.

 

Skupština u svojoj nadležnosti:

 

 1. donosi Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
 2. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 3. donosi Program rada za mandatni period i godišnji plan rada udruženja građana,
 4. razmatra i usvaja Izvještaje o radu Upravnog odbora između dvije sjednice Skupštine udruženja,
 5. odlučuje o prestanku rada Udruženja, kao i o povezivanju sa drugim udruženjima i organizacijama,
 6. vrši izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, te predsjednika, zamjenika i članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, Izvršnog direktora, te odlučuje o njihovom razrješenju,
 7. odlučuje o izboru počasnih članova Udruženja i vrši njihovo proglašenje,
 8. odlučuje po prigovorima i žalbama izjavljenim protiv odluka Upravnog odbora,
 9. razmatra stanje organizovanosti u oblasti osnovne djelatnosti Udruženja,
 10. usvaja završni račun Udruženja za prethodnu godinu i finansijski plan za tekuću godinu,
 11. utvrđuje visinu i način plaćanja članarine od strane članova Udruženja,
 12. vrši i druge poslove u vezi sa radom humanitarne organizacije, utvrđene zakonom i Statutom,
 13. daje tumačenje odredbi ovog Statuta.

 

Izvršni direktor Udruženja

 

Član 37.

 

Predstavljanje i zastupanje Udruženja povjereno je Izvršnom direktoru Udruženja. Izvršni direktor za svoj rad odgovara Skupštini.

Izvršni direktor je obavezan jednom godišnje (na redovnoj skupštini), podnijeti pismeni izvještaj o radu Udruženja na usvajanje Skupštini.

Ukoliko izvještaj o radu ne bude usvojen, smatra se da je Izvršni direktor razriješen svoje dužnosti.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine, sa mogućnošću reizbora.

Član 38.

 

Izvršni direktor Udruženja stara se o:

 • realizaciji programskih i planskih zadataka,
 • poštovanju zakona – zakonitosti u radu,
 • realizaciji odluka i drugih akata Udruženja,
 • prijemu, evidentiranju i čuvanju relevantne dokumentacije
 • zakonitom korištenju imovine Udruženja,
 • zapošljavanju djelatnika za obavljanje konkretnih poslova, kako  bi Udruženje moglo realizovati statutarne aktivnosti i ciljeve
 • prestanku radnog angažmana djelatnika, za čiji je angažman prestala potreba,
 • planiranju i izvršavanju svih radnji u okviru realizacije projekcije stručne, markatinške, finansijske, reklamno-promotivne, medijske i svake druge djelatnosti Udruženja.

Izvršni direktor obavlja i druge poslove koje mu povjeri, na njega prenese tj. da u zaduženje Skupština ili Upravni odbor Udruženja.

 

Upravni odbor Udruženja

 

Član 39.

 

Upravni odbor Udruženja je samostalni organ kojeg bira Skupština, u sastavu od 3 člana.

Upravni odbor je operativno – izvršni organ Udruženja.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, sa pravom reizbora.

Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Član 40.

 

Upravni odbor izvršava odluke Skupštine, odnosno osnivača Udruženja.

Upravni odbor posebno vodi računa o realizaciji programskih zadataka Udruženja.

Upravni odbor podnosi Skupštini (osnivaču) izvještaj o svom radu najmanje jednom godišnje.

Upravni odbor raspolaže imovinom udruženja, u smislu da donosi odluke o nabavci, prodaji ili otpisu osnovnih sredstava Udruženja.

 

Član 41.

 

Upravni odbor ima slijedeće zadatke:

 

 • da radi na ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka Udruženja,
 • stara se o provođenju statuta Udruženja, odluka, zaključaka i drugih opštih akata skupštine Udruženja,
 • daje inicijative za izmjene i dopune statuta i donosi opšta akta Udruženja,
 • utvrđuju prijedloge programa i planova rada Udruženja,
 • utvrđuju prijedloge finansijskog plana Udruženja, prijedlog završnog računa i iste podnosi Skupštini na usvajanje,
 • podnosi izvještaj o svom radu Skupštini, najmanje jednom godišnje, a na zahtjev predsjednika Skupštine i češće,
 • radi na stvaranju uslova za rad Udruženja i bira lica pogodna za realizaciju pojedinačnih projekata, kao i tim eksperata,
 • sprovodi potpunu politiku Udruženja,
 • utvrđuje prijedlog za izbor članova u organima Udruženja koje bira skupština,
 • stara se o pravilnoj realizaciji planiranih projekata,
 • upoznaje nadležne državne organe o radu Udruženja,
 • utvrđuje listu dokumenata i podataka koji se smatraju poslovnom ili profesionalnom tajnom,
 • utvrđuje prijedloge za dodjele pohvala ili nagrada,
 • odlučuje o odgovornostima članova, o brisanju iz evidencije i prijemu u članstvo Udruženja,
 • vrši i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Član 42.

 

Predsjednik Upravnog odbora se stara o realizaciji programskih i planskih zadataka, poštovanja zakona – zakonitosti u radu, realizaciji odluka i drugih akata Udruženja, te brine o prijemu, evidenciji i čuvanju relevantne dokumentacije.

 

Član 43.

 

Predsjednik Upravnog odbora će redovno izvještavati Upravni odbor o svim tekućim aktivnostima u radu.

 

Član 44.

 

Upravni odbor će prilikom donošenja svog Poslovnika detaljno urediti prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanje i donošenje odluka.

 

Član 45.

Za obavljanje povremenih ili privremenih poslova, administrativno – stručnih i dr. poslova, Upravni odbor može formirati posebne komisije ili angažovati spoljne

saradnike, u skladu sa zakonom.

 

 

VIII IZVORI SREDSTAVA I FINANSIRANJE UDRUŽENJA

 

Član 46.

 

Ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja obezbjeđuje se na slijedeći način:

 

 • od članarine i drugih priloga članova, društveno pravnih lica i državnih organa,
 • državne subvencije i ugovora s državom, javnim insititucijama, fizičkim i pravnim domaćim i inostranim osobama,
 • iz donacija i pomoći međunarodnih organizacija,
 • poklona od nasljedstva i zavještanja,
 • od vršenja usluga u okviru svojih zadataka za članove i druge,
 • prihoda od kamata, dividendi.

 

Član 47.

 

U cilju sticanja prihoda za ostvarivanje svoje osnovne – neprofitne aktivnosti, Udruženje može obavljati srodne privredne djelatnosti, odnosno one djelatnosti koje su neposredno u funkciji ostvarivanja statutarnih ciljeva Udruženja, kao napr. uz naknadu organizovati seminare, izdavati i prodavati časopise, brošure i preduzimati ostale aktivnosti pobliže opisane u članu 11. ovog Statuta, kao i druge srodne privredne djelatnosti.

 

Član 48.

Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za obavljanje osnovne djelatnosti i na naknade za rad članovima upravljačkih tijela, odgovornim osobama i drugim djelatnicima, kao i za naknadu troškova tim osobama radi unaprijeđenja osnovnih programskih aktivnosti Udruženja.

Udruženje je neprofitna organizacija i nije dopušteno sticanje direktne ili indirektne dobiti, profita ili druge materijalne koristi za osnivače i članove Udruženja članove upravljačkih tijela odgovornim osobama i zaposlenicima Udruženja te donatorima. Ukoliko Udruženje ostvari dobit, može je upotrijebiti samo za ostvarivanje programskih ciljeva Udruženja, u skladu s ovim statutom.

Imovina Udruženja sastoji se od stalnih i obrtnih sredstava.

Stalna sredstva mogu biti objekti i oprema.

O imovini Udruženja vodi se propisna evidencija, u skladu sa Zakonom.

 

Član 49.

 

Udruženje ostvaruje ciljeve zacrtane ovim statutom i ne može biti uključeno u angažovanje u predizbornoj kampanji, prikupljanju sredstava za kandidate ili za finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka.

Udruženje ne može djelovati suprotno s ustavnim poretkom BiH, niti njegovo djelovanje može biti usmjereno u cilju nasilnog rušenja BiH niti raspirivanju nacionalne, rasne i vjerske mržnje ili diskriminacije zabranjene Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH, niti ustavom BiH.

 

 

IX JAVNOST RADA UDRUŽENJA

 

Član 50.

 

Rad Udruženja je javan.

U cilju ostvarivanja načela javnosti, Udruženje će omogućiti predstavnicima javnog informisanja da prisustvuju sjednici skupštine i upravnog odbora Udruženja i na taj način obavještavaju javnost o radu Udruženja.

Izjavu za javnost ovlašten je da daje Izvršni direktor udruženja, koji može ovlastiti i drugu osobu da daje izjavu za javnost,

U cilju informisanja javnosti o svom radu, Udruženje može izdavati i prodavati publikacije, biltene, postere i sl., može izdavati saopštenja, može organizovati seminare, edukativne skupove i preduzimati druge aktivnosti u sopstvenoj režiji i naplaćivati svoje usluge, ili preko pravnog lica, ali samo u cilju ostvarivanja zacrtanih statutarnih ciljeva, bez namjere sticanja profita.

Svaki član Udruženja ima pravo da na pismeni ili usmeni način postavi pitanja iz statutarne djelatnosti Udruženja i na postavljeno pitanje ima pravo na odgovor u obliku u kojem je postavljeno pitanje, izuzev odgovora koji predstavljaju poslovnu tajnu Udruženja.

 

 

 

X STATUSNE PROMJENE, TRAJANJE I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

Član 51.

 

Udruženje se može spojiti, razdvojiti ili transformisati samo u drugo udruženje ili fondaciju.

Prijedlog odluke o statusnoj promjeni može podnijeti direktor ili upravni odbor Udruženja, uz elaborat o opravdanosti statusne promjene.

Za donošenje odluke o statusnoj promjeni potrebna je dvotrećinska većina svih članova skupštine Udruženja.

Ako se radi o donošenju odluke o spajanju Udruženja s drugim udruženjem ili fondacijom, ili pripajanju Udruženja drugom udruženju ili fondaciji, pored elaborata potrebna je pravovaljana ili preliminarna odluka udruženja ili fondacije s kojim se Udruženje spaja, odnosno pripaja drugom udruženju ili fondaciji.

Ako Udruženje stekne status Udruženja od javnog interesa može se spojiti, razdvojiti ili transformisati samo u drugo udruženje ili fondaciju od javnog interesa.

 

 

Član 52.

Udruženje će postojati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi, te dok Skupština Udruženja ne donese odluku o prestanku rada Udruženja.

 

Udruženje prestaje sa radom i u slijedećim slučajevima:

 

 • kada to odluče osnivači Udruženja,
 • ako se utvrdi rješenjem Suda da je Udruženje prestalo djelovati na osnovu Zakona,
 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje godišnje Skupštine udruženja građana a Skupština nije održana,
 • kad nadležno ministarstvo donese rješenje koje je konačno u upravnom postupku o prestanku rada Udruženja ili kada nadležni Sud donese pravosnažan akt kojim se zabranjuje rad Udruženja.

 

Član 53.

 

U slučaju da prestane sa radom, imovina Udruženja prvenstveno se raspoređuje, kako slijedi:

 1. na izmirenje zakonskih i ugovorenih obaveza,
 2. povrat sredstava prema ugovorima o donatorstvu, poklonu, implementaciji i slično, u dijelu koji je kategorisan kao planirana a neutrošena sredstva,
 3. ostatak sredstava koji preostane nakon izmirenja obaveza iz tačaka 1 i 2, prenosi se na raspolaganje organizaciji koja preuzima dalje vršenje programskih zadataka Udruženja nakon njegovog prestanka sa radom.

 

Ako Udruženje stekne status od javnog interesa, nakon prestanka s radom dobrovoljno, iz imovine Udruženja će se najprije namiriti obaveze Udruženja, a preostala imovina će se dodijeliti registrovanom udruženju od javnog interesa, koje ima iste ili  slične programske ciljeve.

Odluku o dodijeli preostale imovine registrovanom udruženju od javnog interesa koje ima iste ili slične programske ciljeve donosi skupština Udruženja većinom glasova ukupnog broja članova Udruženja, koja i imenuje likvidacionu komisiju sastavljenu od predsjednika i dva člana, koja će realizovati odluku Skupštie.

Ako Ministarstvo donese odluku o raspuštanju Udruženja, odnosno rješenje o prestanku rada Udruženja po sili zakona, iz imovine Udruženja će se najprije namiriti obaveze Udruženja, a preostala imovina će se raspodijeliti prema principima koje odredi Ministarstvo.

 

 

XI DRUGA ZNAČAJNA PITANJA ZA POSLOVANJE UDRUŽENJA

 

a)    Poslovna tajna

 

Član 54.

 

Poslovnu tajnu Udruženja predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenom licu štetilo interesima i ugledu Udruženja, srodnih udruženja sa kojima je povezano, njenih sponzora i donatora, a naročito:

–          poslovni planovi i programi razvoja Udruženja,

–          finansijski planovi i izvještaji,

–          druge isprave i podaci koje utvrdi predsjednik Udruženja ili koji budu utvrđeni posebnim pravilnikom o poslovnoj tajni.

Član 55.

 

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi Udruženja i lica koja na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

 

b)    Povezivanje Udruženja sa drugim oblicima organizovanja

 

Član 56.

 

Udruženje ni u kom slučaju neće stupati u statusne ili ugovorne oblike povezivanja koji bi na bilo koji način vodili komercijalizaciji njenog djelovanja ili ugrozili osnovne programske ciljeve zbog kojih je osnovana.

 

c)    Planiranje u Udruženju

 

Član 57.

 

Planiranje rada i razvoja Udruženja zasniva se na vlastitim procjenama uslova i mogućnosti ostvarivanja osnovnih funkcija radi kojih je osnovano Udruženje.

Odgovornost za uspješnu organizaciju funkcije planiranja u Udruženju snosi Izvršni direktor Udruženja.

 

Član 58.

 

Udruženje će shodno Zakonu donositi i druge planove i programe (razvojni planovi, kadrovski planovi, finansijski planovi i dr.).

 

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 59.

 

Izmjene i dopune Statuta vršit će se na način i po postupku za njegovo donošenje, kada je potrebno određene odredbe usklađivati sa zakonima, donošenjem odluke o izmjeni i dopuni Statuta Udruženja.

 

Član 60.

 

Statut će se promijeniti u svim slučajevima kada se utvrdi da je u nesuglasnosti sa važećim propisima.

 

Član 61.

 

Tumačenje odredaba ovog statuta daje Skupština.

 

Član 62.

 

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Dana:  01.07.2003.